Volg het laatste nieuws op twitter

Vragen? Mail naar support@proxxio.nl | Klanten login

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PROXXIO

Telice 41
349 01 Prostibor
Tsjechië

 

Deze algemene voorwaarden zijn opvraagbaar bij het kantoor van proxxio te Telice en zijn tevens terug vinden op onze website; proxxio.nl.  

Door gebruik te maken van de diensten van proxxio geeft de bezoeker en/of cliënt aan, kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen. Wanneer men een account aanschaft op de website van proxxio dan gaat men akkoord met deze voorwaarden.

De cliënt verklaart proxxio nimmer aansprakelijk te stellen voor onderbrekingen van de dienstverlening ten gevolg van gepland onderhoud, noodonderhoud aan het netwerk, overmacht en uitval als gevolg van nalatigheid van een derde, ddos attack en/of hack poging.


Artikel 1.               Totstandkoming
1                    Deze algemene voorwaarden en de hiervan deel uitmakende verwerkersovereenkomst´╗┐ (welke na te lezen zijn via proxxio.nl/verwerkersovereenkomst´╗┐) zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op de door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
2                    Waanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over "koper", moet hieronder worden verstaan, elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
3                    Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4                    Indien ook de koper naar (zijn/haar) algemene voorwaarden verwijst, zijn deze voorwaarden van de koper, niet van toepassing. Dit is alleen anders indien de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, indien dit wel zo is zijn slechts onze voorwaarden van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niets af.
5                    Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.


Artikel 2.               Offertes 
1                    Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als zijnde uitnodiging in de richting van de potentiële koper. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
2                    Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde : ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
3        Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.


Artikel 3.               Totstandkoming overeenkomst
1                    Een overeenkomst met ons komt tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging, al dan niet de nota, verzenden.
2                    Een particuliere koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na bestelling. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen, dient binnen deze periode van 8 dagen door ons ontvangen te zijn. Domeinnamen zijn uitgesloten van deze mogelijkheid gezien dit maatwerk betreft. Ook professionele partijen, zoals een rechtspersoon zijn uitgesloten van de mogelijkheid.
3                    De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
4                    Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen welke zijn gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 4.               Prijzen
1              Alle prijzen welke door proxxio worden vermeld zijn exclusief omzetbelasting, kosten voor verpakking en eventuele overige kosten zoals die voor vervoer,tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2       De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
3              Wij behouden ons het recht om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.


Artikel 5.               Duur en beëindiging
1                    Tenzij de overeenkomst anders vermeldt wordt een overeenkomst voor alle producten en/of diensten van proxxio aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de afnemer of proxxio zoals omschreven in artikel 5.2.
2                    Opzegging van een overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal twee (2) kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. proxxio heeft het recht de overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal twee (2) kalendermaanden in acht dient te worden genomen. Opzegging door afnemer dient schriftelijk te geschieden per post of per fax, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel. Opzeggingen per e-mail kan enkel als geldig worden beschouwd indien deze door een medewerker van proxxio is bevestigd.
3                    Een verhuizing van een domein door de afnemer naar een andere provider is geen opzegging van de overeenkomst.
4                    Na ontvangst van de opzegging stuurt proxxio een bevestiging van opzegging, zonder deze bevestiging is er geen bewijs van opzegging en duurt de overeenkomst voort. De bevestiging wordt gestuurd aan het e-mail adres van het administratieve contact zoals dat bekend is onze klantenadministratie.
6             proxxio heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens proxxio niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
7                    proxxio houdt zich het recht om domeinnamen niet langer in stand te houden na overschrijding van de betalingstermijn en kosten voor her-activatie vooraf in rekening te brengen.
8                    proxxio heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
9                    proxxio heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder vooraf aankondiging en/of rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
a)                  opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van diensten geleverd door proxxio
b)                  pornografische materialen conform artikel 2:240b, titel 14 Wetboek van Strafrecht, worden verspreid.
c)                  Nederlandse of Internationale wetgeving wordt overtreden.


Artikel 6. Aflevering- en leveringstermijnen 
1             De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval / in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 11 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
2             Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken franco aan huis wanneer het factuurbedrag meer dan € 250, -, zegge: vijfhonderd euro, excl. Nederlands BTW bedraagt. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers. Buitenlandse kopers leveren wij, indien niet anders overeengekomen, afhaal kantoor. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers. Uit- en inklaring wordt door ons verzorgd, doch is voor rekening van de koper 
3             Tenzij kopers zelf voor een transporteur zorgdragen worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen transporteur voor rekening en risico van de koper. 
4             Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen. 
5             Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen en hiervoor een nota toe te zenden aan de klant. 
6             De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op - zulks te onzer keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.


Artikel 7.               Reclame door koper
1                    De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen. 
2                    Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
3       Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
4              Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
a)                   de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht.
b)                  de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.
c)                   de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien.
d)                  de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet.
e)                  in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.
5             Bij verschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goede naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.


Artikel 8.               Aansprakelijkheid
1              Uitsluitende indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. 2 In geval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks ter onzer keuze:
a)                  (kosteloos) herstel van de gebreken.
b)                  levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen.
c)                  terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben.
d)                  een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
3                    Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
4                    Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Functioneert het gekochte binnen de overeengekomen garantie tijd niet meer naar behoren zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
5                    De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.
6                    De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.


Artikel 9.               Vergoedingsregeling
Indien door nalatigheid van proxxio een ernstige storing optreed, kan cliënt zoals hieronder beschreven aanspraak maken op onze vergoedingsregeling.
1                    De vergoedingsregeling is van toepassing op iedere storing welke door schuld van proxxio langer dan 12 uur duurt. De duur wordt gemeten vanaf het moment dat de cliënt de storing meld dan wel het moment dat proxxio de storing zelf geïdentificeerd heeft.
2                    Bij preventief onderhoud welke door proxxio noodzakelijk geacht wordt kan cliënt nimmer aanspraak maken op deze regeling.
3                    Voor iedere 12 uur dat de dienst in enige kalendermaand niet beschikbaar is, wordt een credit verstrekt in overeenstemming met de pro rata kosten voor één dag van het maandelijkse/jaarlijkse bedrag. Dit is exclusief de verbruikte kosten zoals die voor data en/of stroom.
4                    Het maximale creditbedrag kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat cliënt over één kalendermaand aan proxxio verschuldigd zal zijn indien er geen creditering was toegepast.
5                    Cliënt vrijwaart proxxio ten alle tijden van eventuele gevolgschade welke door de storing veroorzaakt kan worden. Dit met inbegrip van eventueel verlies van winsten, inkomsten, kostenbesparingen en/of omzet. 


Artikel 10.
            Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1                    Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
2                    De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
3     Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan os over te dragen.
4                    Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
5                    Wij hebben ten alle tijden het recht van de koper zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Inden de koper weigert of nalaat binnen de door ons gestelde termijn zekerheid te verstrekken, hebben wij het recht bij schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden.
6                    Wij zijn ten alle tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
7                    De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.


Artikel 11.
            Betaling
1                    Betaling dient te gescheiden in Euro's, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of is vermeld op de door ons toegezonden nota. Wanneer deze termijn wordt overschreden zijn wij gemachtigd ten minste € 35,-- aan administratiekosten in rekening te brengen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze band of girorekening als de dag van betaling.
2                    Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
3                    Wij zijn gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50,-- alles exclusief omzetbelasting.

Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
4                    Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
5                    Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen. 6         Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.
7              Facturen worden per email in digitaal .PDF formaat verstuurd. Indien door cliënt gewenst kan proxxio facturen ook per post toezenden. proxxio rekent hiervoor een administratieve kosten a € 2,50 excl. Nederlands BTW per factuur. Eventuele vertragingen welke door de ter post zending kunnen ontstaan, ontslaan de cliënt niet van haar verplichting de gestelde betalingstermijn na te leven. De verzenddatum van het digitale factuur is in deze bindend. Eventuele herinneringen van het factuur zullen overigens gewoon per e-mail worden verzonden. 


Artikel 12.             Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.Artikel 13.             Toepasselijk recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 14.             Geschillen
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de absoluut bevoegde Rechter van onze plaats van vestiging, tenzij krachtens het bepaalde in art. 100 RV een andere Kantonrechter bevoegd is.


Artikel 15.             Wijzigingen
Wij zijn gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werkingen op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. De ons op het moment van wijziging bekende kopers zullen wij per e-mail van de wijziging in kennis stellen.

Op 22 mei 2018 hebben wij aan artikel 1.1 onze verwerkersovereenkomst´╗┐ toegevoegd. De rest van de algemene voorwaarden is hierbij niet veranderd. ´╗┐

Artikel 16.             Inwerktreding
Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld bij de oprichting van de proxxio en van kracht met ingang van 1 oktober 2010 en zijn opvraagbaar bij ons elke medewerker van proxxio en de bijbehorende website. 

1 oktober 2010
 

Controleer hier je gewenste domeinnaam:

Nieuws:

Geen nieuws beschikbaar!

Referenties:

ProXXio referentie Rabobank
ProXXio referentie Justitie

Partners:

ProXXio partner SuperMicro
ProXXio partner SIDN
ProXXio partner Giagset